EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Cikkek

 • 1952.04.24.Szabad Ifjúság, Illés Jenő: Egy délután a Széchenyi Könyvtárban

  (Beszélgetés az OSZK-ba járó olvasókkal. Eörsi könyvtárról írt versét idézi a cikkíró.)

 • 1952.04.28.Magyar Rádió, József Attila-díjasok

  (A díjazottak arcképei.)

 • 1952.04.Új Hang, E.I.: Nézz magadba...

  (Vers)

 • 1952.04.Új Hang, E.I.: Röpgyűlés

  (Vers)

 • 1952.05.08.Irodalmi Újság, Molnár Miklós: Az Írókongresszus évfordulójára

  (Beszámoló a Magyar Írók I. Kongresszusának célkitűzéseiről és az azóta eltelt időszak irodalmi életéről. A sematizmus elleni harc. A világirodalom és a művészet: "...pártosság és irányzatosság...". Megfogadták-e íróink az írókongresszus programját? Sikereink a költészetben és a drámairodalomban. A fiatal tehetségek - köztük Eörsi István - kiemelése. Az "antisematizmusnak" keresztelt megbírált írók és műveik. Déry Tibor Felelet című művéről. Az Irodalmi Újság és az Ifjúsági Könyvkiadó bírálata. A párt útmutatásai figyelembe vételének fontosságáról.)

 • 1952.05.29.Népszava, Fiatal költőink

  (A Szívünk szerinti törvény c. antológiában Eörsi István versei.)

 • 1952.06.18.Szabad Ifjúság, A DISZ Központi vezetőségének határozata a Dicsőség Könyv megalapításáról

  (A DISZ a Dicsőség Könyvben "megörökíti a békéért folyó harc és a szocializmus építése terén kimagasló eredményeket elért ifjak és leányok nevét és hősi tetteit". A kitüntetettek nevei és rövid jellemzésük. Eörsi István is a kitüntetettek között van.)

 • 1952.06.20.Szabad Ifjúság, A DISZ Központi Vezetősége kitüntetettjei

  (Arcképes, rövid jellemzés a kitüntetettekről, köztük Eörsi Istvánról.)

 • 1952.07.Új Hang, E.I.: Testvériség

  (Vers)

 • 1952.08.03.Magyar Nemzet, Ember Mária: Szívünk szerinti törvény. Fiatal költők versei

  (Könyvkritika a 12 fiatal költő - köztük Eörsi István - verseit tartalmazó kötetről. A sematizmus elleni harc eredményei mutatkoznak a kötetben. "...a kötet egyik legtehetségesebb költőjének, Eörsi Istvánnak a versei". Eörsi "Ott jártam" című verséről.)

 • 1952.08.20.Szabad Ifjúság, Tarján István: Én roppant erőkben hiszek

  (Eörsi István költészetéről. Mivel segítette Eörsit a dolgozó nép állama? Lengyelországi tapasztalatairól, ahol a DISZ-küldöttség tagjaként járt. "Lengyelországból hazatérve azonnal Sztálinvárosba ment, hogy kemény fizikai munkával is hozzájáruljon a szocializmus építéséhez. ... Írok sok verset a békéért, s ha megszerzem a tanári diplomát, egy iparvidékre kérem magam, hogy jobban megismerhessem a munkásokat, akiknek annyit köszönhetek. őket tanítva, tőlük tanulva még jobb versekkel akarom szolgálni a hazámat, a békét.")

 • 1952.08.Új Hang, Az Új Hang versenypályázatának értékelése

  (Eörsi verseinek kiemelése. A versek kategóriájában I. díj: Simon István: Szólj erdő, 400.— Ft, — Eörsi István: Testvériség, 400.— Ft.)

 • 1952.08.Új Hang, E.I.: Auschwitz. - Varsói emlék.

  (Versek)

 • 1952.08.Új Hang, Vajda Miklós: ˝Szívünk szerinti törvény˝

  (Az antológia /Népszava Kiadó/ kritikája, összehasonlítása a Fiatal Írók Antológiájával. Eörsi ˝kiemelkedik
  ebből a kötetből is˝. ˝Nagy nyelvi igényessége, műgondja és erősödő formai biztonsága szinte kizárja a képzavar vagy nyelvi hiba lehetőségét.˝)

 • 1952.09.03. Hajdú-Bihari Napló (Néplap), Szombaton kezdődik az Ünnepi Könyvhét

  (Rövid tudósítás az Ünnepi Könyvhét megnyitójáról Debrecenben, az Arany Bikában. A kultúrműsor egyik résztvevője Eörsi István.)

 • 1952.09.25.Irodalmi Újság, E.I.: Pohárköszöntő

  (Vers)

 • 1952.10.19.Szabad Ifjúság, I.J.: Az Új Hang-ról

  (A folyóirat kritikája. ˝De az önálló kritikák jórészében is dühöng az idealista esztétika szelleme. Eörsi István ˝Három fiatal költő˝ című bírálata az iskolapélda erre.˝)

 • 1952.11.13.Szabad Ifjúság, E.I.: Az irodalmi vita arra kötelez, hogy alaposan végiggondoljuk és kijavítsuk az elkövetett hibákat

  (Vita az Új Hang hibáiról.)
  Reagálás:
  Szabad Ifjúság, 1953.01.25. Az irodalmi vita és a fiatal írók

 • 1952.11.20.Irodalmi Újság, Kritika és mellébeszélés a fiatal költők vitáján

  (Az Írószövetség DISZ-szervezete és a Fiatal Írók Munkaközössége tagjainak vitája az "Új termés"-ről. Sokan, köztük Eörsi meg sem jelentek a vitán, a többiek hallgattak, mellébeszéltek, vagy visszautasították a bírálatokat.)

 • 1952.11.Új Hang, E.I.: Hazámhoz. (Az Erkel c. film után.)

  (Vers)

 • 1952.11.Új Hang, Pándi Pál: Új termés

  (Részlet a Fiatal költők antológiájának kritikájából. ˝Az antológia szerzői közül kiemelkedik Eörsi István — gondolati érettségével, biztos verstechnikájával.˝ Az Eörsit ért intelektualizmus vádjáról.)

 • 1952.11.Új Hang, Sőtér István: A fiatal írók konferenciája elé

  (˝Az egyébként igen tehetséges Eörsi István például verset ír Arany Jánosról, de nem tanulja el tőle a kifejezés változatosságát, a költői elbeszélésmód tömörségét, a verselés ötletességét, eredetiségét, vagyis épp azt, amivel Arany műve oly bőven szolgál.˝)

 • 1952.12.04.Irodalmi Újság, Szabolcsi Miklós: Új termés. Fiatal költők antológiája

  (Könyvkritika.)

 • 1952.12.28.Szabad Ifjúság, E.I.: A tükör

  (Vers)

A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.