EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Cikkek

 • 1952.11.szám (december) Új Hang, Pándi Pál: Új termés
  (Fiatal költők antológiája.)

  Az Új TermésFiatal költők antológiája című kötet kritikája. Az Eörsit ért intellektualizmus vádjáról.

  ˝Az antológia szerzői közül kiemelkedik Eörsi István — gondolati érettségével, biztos verstechnikájával. Talán legszebb, legnagyobb szabású verse a kötetnek »A szabadító« című, amelyet Rákosi elvtárs születésnapjára írt a fiatal költő. ˝


  A könyv adatai megtekinthetők a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Antológiák, társszerző, -fordító résznél.

 • 1952.11.szám (december) Új Hang, Sőtér István: A fiatal írók konferenciája elé

  „Az egyébként igen tehetséges Eörsi István például verset ír Arany Jánosról, de nem tanulja el tőle a kifejezés változatosságát, a költői elbeszélésmód tömörségét, a verselés ötletességét, eredetiségét, vagyis épp azt, amivel Arany műve oly bőven szolgál.”

 • 1952.11.szám Csillag, Aczél Tamás: Irodalmunk problémái és a Csillag

  „Hogyan történhetett, hogy a Csillag, amely éveken át nagyjában — egészében, fővonalában — ha hibáktól nem mentesen ugyan —, de mégis csak pártunk irodalompolitikájának vonalát képviselte, — lecsúszott erről az útról, «áldását adta» az irodalmunkban jelentkező kispolgári irányzatokra.” Déry műveinek bírálata. A Csillag kárhoztatása, amiért nem elemezték a szovjet irodalmat, nem vontak le belőlük tanulságokat. „E hibák oka a szerkesztőség ideológiai hiányosságaiban, opportunizmusában, az elvi kérdések feltárásától való félelmében keresendő.” A lapban folytatott vitákról. Eörsi István pedig egyenesen visszautasította azt a felszólítást, hogy a költők politizáljanak, hiszen: «ha a költők egy része megkönnyebbüléssel fordult el a politikától, akkor hiába tanácsolja nekik a kritika, hogy térjenek vissza hozzá: ez valóban csak visszatérést (Eörsi kiemelése), újabb sematikus műveket eredményezhet.» Eörsinek ez a megállapítása legalábbis kétségbevonja a költők fejlődését a nép, az ország nagy problémái felé, «visszatérést» lát ott, ahol valójában fejlődés lehetséges. Eörsi szerint költőinknek a politika, a békeharc nagy kérdései felé való irányítása csak kényszert jelenthet, nem hozhat létre igaz költészetet, mert hiányzik abból az «őszinteség».” 

  Előzmény:

  • Csillag, 1952.04.szám Hozzászólások mai költészetünk kérdéséhez

  Kapcsolódó cikkek:

  • Csillag, 1952.11.szám Háy Gyula: Hozzászólás egy vitához
  • Csillag, 1952.11.szám Gergely Mihály: A fiatal írók nevelésének kérdéseiről

 • 1952.11.szám Csillag, Gergely Mihály: A fiatal írók nevelésének kérdéseiről

  Vita. Révai József zárszava. Mi a helyzet az irodalom utánpótlása terén? Hogyan segítette kritikánk fiatal íróink fejlődését? A pártosság, a pártirányítás kérdéséről, a sematizmusról. „Legalább ilyen veszélyeket rejt magában fiatal íróinknak az a magatartása, amely a legutolsó hetekben a pártirányítással szemben jelentkezett. Eörsi István s mellette az egyetemisták vetették fel: nincs szükség az Írószövetség DISZ szervezetére, mert az csak gátolja, de nem segíti a fiatal írók fejlődését és kiragadja őket eredeti közösségükből. […] Tehetségesebb fiatal íróinknál komoly veszélyként jelentkezik az önteltség, az arisztokratizmus, a «sztárszellem». (Pl. Tuli József, Eörsi István, Kiss Károly magatartásában.)”

  Előzmény:

  • Csillag, 1952.04.szám Hozzászólások mai költészetünk kérdéséhez

  Kapcsolódó cikkek:

  • Csillag, 1952.11.szám Háy Gyula: Hozzászólás egy vitához
  • Csillag, 1952.11.szám Aczél Tamás: Irodalmunk problémái és a Csillag

 • 1952.11.szám Csillag, Háy Gyula: Hozzászólás egy vitához
  Széljegyzetek

  Vita. Révai József zárszava. A drámai műfajról. A párt ábrázolása irodalmunkban. Eörsi és Veres Péter „…sok gondot fordítottak annak a bizonyítására, hogy azért nem muszáj a pártot mindenáron a mű középpontjába állítani. […] Eörsi is, Veres is – udvariasan szólva – megkerüli a kérdés lényegét…” Osztrovszkij, Csehov és Gorkij példája.

  Előzmény:

  • Csillag, 1952.04.szám Hozzászólások mai költészetünk kérdéséhez

  Kapcsolódó cikkek:

  • Csillag, 1952.11.szám Aczél Tamás: Irodalmunk problémái és a Csillag
  • Csillag, 1952.11.szám Gergely Mihály: A fiatal írók nevelésének kérdéseiről

 • 1952.12.04. (25.szám) Irodalmi Újság, Szabolcsi Miklós: Új termés
  Fiatal költők antológiája

  Könyvkritika.

  „A pacifizmus nyomai lelhetők fel Eörsi István »Nézz magadba« című versében. Költőileg szépen kidolgozott, lendületes versének középpontjában a háború borzalmainak festése áll; Éppen a háborús uszítók elleni aktív harc, a nehéz körülmények közti kommunista helytállás, a béke megvédésre való harcos felkészülés gondolata hiányzik e kiemelkedő tehetségű fiatal költő verséből.”

  • A kötet adatait és tartalomjegyzékét megtekintheti a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Antológiák, társszerző, -fordító résznél.

 • 1952.12.28.Szabad Ifjúság, E.I.: A tükör

  (Vers)

 • 1952.12.28.Szabad Ifjúság, Somlyó György: Ifjú költők új dalai

  (Könyvkritika. A "Szívünk szerinti törvény" és az "Új termés" című antológiák elemzése. Eörsi István szerelmes verséről.)

 • 1952.12.szám Csillag, Földeák János: Fiatal költők versei
  — Szivünk szerinti törvény (Népszava Könyvkiadó), Új termés (Szépirodalmi Könyvkiadó 1952. —
  Szemle

  Könyvkritika az antológiákról. Eörsi Istvánt is azok közé sorolja, akiknek „verseit gyakran az intellektuális okoskodás és rutin diktálja”.

  Eörsi István versei a Szívünk szerinti törvény. Fiatal költők versei című kötetben: Beloiannisz - 10. oldal, Könyvtárban - 44. oldal, Szombat éjszaka - 57. oldal, Ott jártam... - 68. oldal, A dombon - 85. oldal, Téli tájon - 105. oldal, Búcsúzás után - 106. oldal.

  Eörsi István versei az Új termés. Fiatal költők antológiája című kötetben: Nézz magadba – 36. oldal, Rózsinak. Testvériség – 37. oldal, A szabadító – 39. oldal.

  A kötetek adatait megtekintheti a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Antológiák, társszerző, -fordító résznél.

  Kapcsolódó cikk:

  • Tiszatáj,1952.03.szám Papp Zoltán: Szívünk szerinti törvény (Könyvismertetés)

 • 1953.01.11. Szabad Ifjúság, Gergely Mihály: A fiatal írók második konferenciája elé

  (Az Írószövetség Disz-titkárának írása. ˝A konferencia feladata: értékelni a fiatal íróknak az Irókongresszus óta eltelt időszakban elért eredményeit, továbbá: megkeresni azoknak a hibáknak, helytelen nézeteknek a gyökereit, amelyek gátolják fiatal íróink továbbfejlődését és megmutatni a kivezető utat, megszabni a feladatokat.˝)

 • 1953.01.15. (2.szám) Irodalmi Újság, Földes Anna: Irodalmunk jövője

  Fiatal Írók II. Országos Konferenciája. Eörsi István A szabadító című költeményének kiemelése – „irodalmunk egyik legmegragadóbb Rákosi-verse”

  Eörsi István: A szabadító című verse az alábbi kötetekben jelent meg:

  • Új termés. Fiatal költők antológiája
  • Eörsi István.: Fiatal szemmel

  A kötetek adatait és tartalomjegyzékét megtekintheti a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Magyar nyelvű résznél.

  Kapcsolódó cikkek:

  • Csillag, 1952.03.szám Eörsi István: A szabadító
  • Új Hang, 1952.11.szám (december) Pándi Pál: Új termés
  • Szabad Ifjúság, 1953.02.01. Megkezdődött a fiatal írók második konferenciája
  • Irodalmi Újság, 1953.02.12. (4.szám) Irodalmi Újság, A fiatal írók II. konferenciája után
  • Kritika, 1990.05.szám Mihancsik Zsófia – Szénási Sándor: Baloldalról baloldalra
  • Magyar Nemzet, 1990.07.02. Murányi Gábor: „...és Fasizmus jegyesek”? Lapolvasó. Holmi, Thalassa, Valóság, Kritika.
  • Magyar Napló 1990.08.16. (33.szám) Domokos Mátyás: A megalkuvásról
  • Magyar Napló, 1990.09.20. (38.szám) E.I.: Én is mondom a magamét
  • Kapu, 1991.08.szám (augusztus) Reményi Gyenes István: Érdekességek zsidószármazású nevezetes magyarokról
  • Népszabadság, 1991.11.27. E.I.: Még egyszer az ultizásról
  • Fejér Megyei Hírlap, 1992.06.23. gábor: Foci helyett „meccs”
  • Pesti Hírlap, 1994.03.02. Bokor Imre: Rákosi Mátyás fia és unokája
  • 168 óra, 1994.06.14. (23.szám) Farkas Zoltán: Fej és írás. Könyvhét, Vörösmarty tér
  • Fejér Megyei Hírlap, 1997.05.02. Gömöry Albert: Változatok hűségre
  • Fejér Megyei Hírlap, 1997.05.14. Hell István: Udvariasan, szélsőségek nélkül
  • Fejér Megyei Hírlap, 1997.05.28. Gömöry Albert: Változatok elhatárolódásra
  • Fejér Megyei Hírlap, 1997.07.02 Hell István: Csak a száját figyeljék…

 • 1953.01.21. Szabad Nép, E. I.: Lenin emlékezete

  Vers.

  Kapcsolódó cikk:

  • Élet és Irodalom, 2000.06.09. (23.szám) E.I.: A hitvesi ágyban

 • 1953.01.25.Szabad Ifjúság, Az irodalmi vita és a fiatal írók

  (Vita az Új Hang hibáiról - Eörsi néhány megállapításával száll vitába.)
  Előzmény:
  Szabad Ifjúság, 1952.11.13. Eörsi István: Az irodalmi vita arra kötelez, hogy alaposan végiggondoljuk és kijavítsuk az elkövetett hibákat

 • 1953.01.29. (3.szám) Irodalmi Újság, E.I.: Kedvesemről, kedvesemnek

  Vers.

 • 1953.01.szám (január) Új Hang, Ancsel Éva: A „tipikus” kérdése a költészetben

  Vita. Eörsi Testvériség és saját verse, az Internacionálé összehasonlítása az élmény tipikussága szempontjából. A szerkesztőség válasza Ancsel felvetéseire. Alapjaiban elhibázottnak tartják Ancsel értékelését. 

 • 1953.01.szám (január) Új Hang, E.I.: A percek suhannak

  Vers.

 • 1953.02.01.Szabad Ifjúság, Megkezdődött a fiatal írók második konferenciája

  (Fekete Sándor, a Szabad Nép kulturális rovatának és az Uj Hang szerkesztőségének vezetője tartott beszámolót a fiatal írók munkájának legfontosabb kérdéseiről; beszédének I. része.
  ˝Eörsi István ˝A szabadító˝ című költeményében nagyon szépen fogalmazta meg a kommunista vezető felvilágosító, szabadító hatását a korábban öntudatlan dolgozókra.˝)

 • 1953.02.02.Szabad Nép, Befejezte tanácskozásait a fiatal írók második országos konferenciája

  (A vitában felszólalt többek között Eörsi István.)

 • 1953.02.03.Szabad Ifjúság, A fiatal írók konferenciáján

  (Fotó: a konferencia szünetében Illyés Gyula Kossuth-díjas író a fiatal írók egy csoportjával beszélget. A képen balról jobbra: Csoóri Sándor, Fülöp János, Eörsi István, Gib József, Vizinczei István és Illyés Gyula.)

 • 1953.02.03.Szabad Nép, Fiatal íróink feladatai (1)

  (Beszámoló a fiatal írók második országos konferenciájáról. Eörsi István az Írószövetség nevelési osztályának munkáját bírálta.)

 • 1953.02.03.Szabad Nép, Fiatal íróink feladatai (2)

  (Beszámoló a fiatal írók második országos konferenciájáról. Eörsi István az Írószövetség nevelési osztályának munkáját bírálta.)

 • 1953.02.12. (4.szám) Irodalmi Újság, A fiatal írók II. konferenciája után

  Eörsi István „Szombat éjszaka” című versének bírálata – a nehézségek túlhangsúlyozása. A pozitív hős ábrázolására jó példa Eörsi „A szabadító” című költeménye. Eörsi a Nevelési Osztály munkáját bírálta. Eörsi nem fogadta el a „Nézz magadba” című versét ért kritikákat.

  Eörsi István: A szabadító című verse az alábbi kötetekben jelent meg:

  • Új termés. Fiatal költők antológiája
  • Eörsi István: Fiatal szemmel

  A kötetek adatait és tartalomjegyzékét megtekintheti a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Magyar nyelvű résznél.

  Kapcsolódó cikkek:

  • Csillag, 1952.03.szám Eörsi István: A szabadító
  • Új Hang, 1952.11.szám (december) Pándi Pál: Új termés
  • Irodalmi Újság, 1953.01.15. (2.szám) Földes Anna: Irodalmunk jövője
  • Szabad Ifjúság, 1953.02.01. Megkezdődött a fiatal írók második konferenciája
  • Irodalmi Újság, 1953.02.12. (4.szám) Irodalmi Újság, A fiatal írók II. konferenciája után
  • Kritika, 1990.05.szám Mihancsik Zsófia – Szénási Sándor: Baloldalról baloldalra
  • Magyar Nemzet, 1990.07.02. Murányi Gábor: „...és Fasizmus jegyesek”? Lapolvasó. Holmi, Thalassa, Valóság, Kritika.
  • Magyar Napló 1990.08.16. (33.szám) Domokos Mátyás: A megalkuvásról
  • Magyar Napló, 1990.09.20. (38.szám) E.I.: Én is mondom a magamét
  • Kapu, 1991.08.szám (augusztus) Reményi Gyenes István: Érdekességek zsidószármazású nevezetes magyarokról
  • Népszabadság, 1991.11.27. E.I.: Még egyszer az ultizásról
  • Fejér Megyei Hírlap, 1992.06.23. gábor: Foci helyett „meccs”
  • Pesti Hírlap, 1994.03.02. Bokor Imre: Rákosi Mátyás fia és unokája
  • 168 óra, 1994.06.14. (23.szám) Farkas Zoltán: Fej és írás. Könyvhét, Vörösmarty tér
  • Fejér Megyei Hírlap, 1997.05.02. Gömöry Albert: Változatok hűségre
  • Fejér Megyei Hírlap, 1997.05.14. Hell István: Udvariasan, szélsőségek nélkül
  • Fejér Megyei Hírlap, 1997.05.28. Gömöry Albert: Változatok elhatárolódásra
  • Fejér Megyei Hírlap, 1997.07.02 Hell István: Csak a száját figyeljék…

 • 1953.02.12. (7.szám) Ludas Matyi, A fiatal írók második konferenciáján

  Karikatúrák, többek közt Eörsi Istvánról.

  „A fiatal írók második országos konferenciáján az irodalmi vita és a párt útmutatása nyomán kijelölte a fiatal írók feladatait. A konferencia eredményes munkát végzett, de voltak apróbb hibák is, mint például: (Eörsi István) Voltak fiatal költők, akik megbírált verseikhez önkritika helyett hosszú magyarázatokat fűztek.”

  Kapcsolódó cikkek:

  • Szabad Ifjúság, 1952.11.13. Eörsi István: Az irodalmi vita arra kötelez, hogy alaposan végiggondoljuk és kijavítsuk az elkövetett hibákat
  • Szabad Ifjúság, 1953.01.25. Az irodalmi vita és a fiatal írók
  • Kritika, 2000.08.szám E.I.: A felejtések ára I.
  • Kritika, 2000.09. szám E.I.: A felejtések ára II.

 • 1953.02.szám (február) Új Hang, Bihari Sándor: Lelkévé válni egészen…
  (A Fiatal írók II. Konferenciájára.)

  Vers.

A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.