EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Eörsi Istvánról szóló kötetrészek

 • Horgas Béla - Levendel Júlia (összeállították): Leveles könyv (Liget könyvek). EGY KORSZAK TÖREDÉKEI 1956-88. Téka, Budapest, Liget Műhely Alapítvány, 2012.

  (Fogarassy Miklós levele Horgas Bélának az Eszmélet című lapról 1969-ben.)

 • Horgas Béla - Levendel Júlia (összeállították): Leveles könyv (Liget könyvek). EGY KORSZAK TÖREDÉKEI 1956-88. Téka, Budapest, Liget Műhely Alapítvány, 2012.


  Életünk végességére való tekintettel

  (Eörsi István levele Várkonyi Zoltánnak 1978-ban. Az áldozat című darabja elolvasására buzdítja Várkonyit. "Így hát, életünk végességére való tekintettel, arra kérlek, olvasd el a darabot, hadd derüljön ki, hogy mi várható: szar vagy kalaposinas?")

 • Horgas Béla - Levendel Júlia (összeállították): Leveles könyv (Liget könyvek). EGY KORSZAK TÖREDÉKEI 1956-88. Téka, Budapest, Liget Műhely Alapítvány, 2012.

  Hogy betekintést nyerhessek
  (Eörsi István levele a Fővárosi Bíróság elnökének 1986-ban. Elfogadva Berecz János tanácsát, kéri, hogy tárgyalásai iratanyagaiba, Angyal István vallomásának és a Tóth Ilona-ügy dokumentumaiba belenézhessen.)

 • Horgas Béla - Levendel Júlia (összeállították): Leveles könyv (Liget könyvek). EGY KORSZAK TÖREDÉKEI 1956-88. Téka, Budapest, Liget Műhely Alapítvány, 2012.

  Hogy ceruzát használhasson
  (Eörsi Istvánné levele a Belügyminisztérium Büntetés-végrehajtási Parancsnokságának 1958. augusztus 27-én, hogy férje a börtönben ceruzát használhasson. Az alosztályvezető válaszában megtagadja a ceruzahasználatot 1958. szeptember 4-én.)

 • Horgas Béla - Levendel Júlia (összeállították): Leveles könyv (Liget könyvek). EGY KORSZAK TÖREDÉKEI 1956-88. Téka, Budapest, Liget Műhely Alapítvány, 2012.

  Írásomat ne tekintsd magánlevélnek.
  (Eörsi István levelezése Kardos Györggyel, a Magvető Könyvkiadó igazgatójával 1976-84-ben. Az Ürügyeim című kötete kiadásáról, a verseskönyvéből kiemelt négy versről, Lukács György Ontológiájának fordításáról, az "Az áldozat" című darabjáról, a Különremény című kötete betiltásáról, a Jolán és a férfiak című darabról, adóigazolása ügyéről, Kardos autokrata stílusáról, Martinovics-darabjáról, a Megélt gondolkodás című kötetéről.)

 • Horgas Béla - Levendel Júlia (összeállították): Leveles könyv (Liget könyvek). EGY KORSZAK TÖREDÉKEI 1956-88. Téka, Budapest, Liget Műhely Alapítvány, 2012.

  Keressük meg a szerves értékek rendjét.
  (Csoóri Sándor levele Aczél Györgynek 1981-ben Levendel Lászlóval készített interjúja miatt, melyet az Élet és Irodalom főszerkesztője "közölhetetlen" indoklással adott vissza.)

 • Horgas Béla - Levendel Júlia (összeállították): Leveles könyv (Liget könyvek). EGY KORSZAK TÖREDÉKEI 1956-88. Téka, Budapest, Liget Műhely Alapítvány, 2012.

  Milyen jogszabály alapján?
  (Eörsi István levelei a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokának 1978-ban a Hegyeshalomnál visszatartott huszonkét sajtótermék és könyvek miatt. "A tájékozódás, szabad véleményformálás elidegeníthetetlen emberi jog, amelyet a mi törvényeink is védenek.")

 • Horgas Béla - Levendel Júlia (összeállították): Leveles könyv (Liget könyvek). EGY KORSZAK TÖREDÉKEI 1956-88. Téka, Budapest, Liget Műhely Alapítvány, 2012.

  Az általad nyújtott kép.
  (Eörsi István levele Király Bélának 1985-ben, Király új kötetéről.)

 • Hornyik Miklós: A széttagolt ország
  Unicus Műhely, Budapest, 2011. 98 oldal · ISBN: 786155084027

  Az ismert délvidéki szerző kötetben eddig meg nem jelent írásait gyűjtötte egybe.

  A tágra nyitott társadalomban egy képzelt beszélgetést folytat az író Eörsi Istvánnal.


  Tartalomjegyzék:

  Lectori salutem

  Ezredvégi mese

  Magyarország fölszámolása. 

  A tágra nyitott társadalom

  Emléksorok október 23-án

  A felső világ vándora

  A széttagolt ország

  A hűség katonái

  Batthyány, Tisza, Bethlen,

  Teleki, Nagy


 • Horváth József: A tábornok vallomása
  MEZTELENÜL A DUNA-GATE ÜGYBEN

  Pallas Lap- és Könyvkiadó-PALLWEST, Budapest, 1990. 350 oldal
  ISBN: 963-272-337-6

  A Szamizdatvirágzás avagy így legyeskedtünk a demokratikus ellenzék körül című fejezetben szó van Eörsi Istvánról is.


  A kötet tartalomjegyzéke a Megnyitás ikonra kattintva elolvasható.

 • Hubay Miklós: Napló nélkülem


  Napló nélkülem. (Karcolatok, naplójegyzetek.) Bp. 1978. Szépirodalmi, 437 p.

  (Részlet. Egy Eörsi-versidézet a csótányokról.)

 • Illés Lajos: Az Új Írás hőskora. Irodalmi történetek, emlékezések. Hét Krajcár Könyvkiadó, Budapest, 2002. 157 p.


  (Részletek. Eörsi írásai csak 1962-től jelenhettek meg névvel aláírva, előtte csak szignóval. Veres Péter véleménye a Settembrini szelleme? c. kritikai jegyzetről, mely "r - s" szignóval jelent meg. /Eörsi szignója volt./ Eörsi első publikációi az Új Írásban. Eörsi Ezerkilencszázhatvanegy c. esszéje. A fridzsiderszocializmusról Pándi Pál és Váci Mihály cikke kapcsán. Eörsi elismerése Benjámin László Vérző szászlók c. verséről.)

 • Illyés Gyula: Atlantisz sorsára jutottunk – Naplójegyzetek 1956–1957

  Szerkesztette: Illyés Mária és Horváth István

  Sorozatcím: Magyar Szemle Könyvei

  ISBN: 978-615-5227-10-3


  A részletek Illyés Gyula: Atlantisz sorsára jutottunk – Naplójegyzetek 1956–1957. című könyvéből, az 1957. Január 31. Csütörtök-i naplóbejegyzésből valók. 

  Budapest, 2016, Magyar Szemle Alapítvány – Magyar Művészeti Akadémia, 264 p.
 • Illyés Gyula: Naplójegyzetek /1961–1972/


  Naplójegyzetek 1961–1972. Válogatta, szerkesztette, sajtó alá rendezte: Illyés Gyuláné. Felelős szerk.: Domokos Mátyás. Kötetterv: Ginács László. Bp. 1989. Szépirodalmi, 420 p.

  (Részlet. Egy este Lukács Györgynél - 1971.)

 • Illyés Gyula: Naplójegyzetek /1977–1978/


  Naplójegyzetek 1977–1978. Válogatta, szerkesztette, sajtó alá rendezte: Illyés Gyuláné, Illyés Mária. Felelős szerk.: Domokos Mátyás. Kötetterv: Ginács László. Bp. 1992. Szépirodalmi, 451 p.

  (Részlet. Nagy Imréné temetése. Eörsi nyílt levele Pozsgay ellen.)

 • Illyés Gyula: Naplójegyzetek /1979–1980/


  Naplójegyzetek 1979–1980. Válogatta, szerkesztette, sajtó alá rendezte: Illyés Gyuláné, Illyés Mária. Felelős szerk.: Domokos Mátyás. Ginács László sorozatterve alapján. Bp. 1994. Századvég, 308 p.

  (Részlet. A "fölmelegedő urbánus harci kedvről" és "Eörsi farkas-sötétségű szempontjáról".

  Reagálás: Mozgó Világ, 1996.04. Révész Sándor: Illyés (és Aczél) II. rész - Lásd: honlapon/Eörsi István/Cikkek.)

 • Imre Zoltán: Szigorúan titkos
  Dokumentumok a Kádár-kori színházirányítás történetéhez, 1970-1982
  Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum – Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, Budapest, 2018. 660 oldal
  Szerkesztette: Imre Zoltán – Ring Orsolya
  ISBN 978-615-5517-26-6

  Az Eörsi Istvánról szóló részleteket elolvashatja a Tartalom ikonra kattintva. 

 • Írók az Írószövetség történetéről (1982-83)
  – Jegyzőkönyv –
  Antológia Kiadó és Nyomda, Lakitelek,
  2016. (1. kiadás), 2019. (2. kiadás) 280 oldal
  RETÖRKI Könyvek 18.
  Szerző: Elek István – Lezsák Sándor – Márton Gyöngyvér (szerk.) – Sorozatszerkesztő: Bíró Zoltán
  ISBN: 978 615 5428 60 9 / ISSN: 2064-4531

  Az Eörsi Istvánról szóló részleteket a Tartalom ikonra kattintva elolvashatják.

 • Írók lázadása
  1956-os írószövetségi jegyzőkönyvek
  Irányított irodalom
  Budapest. 1990. MTA Irodalomtudományi Intézete, 451 p.

  Az Írószövetség párt(állami) irányítása

  Eörsi: a viták nem hoztak igazi változást.

  Horváth Márton kritikája.

  Az Eörsire vonatkozó részleteket a Tartalom ikonra kattintva elolvashatja.

 • Juhász Pál: Társadalom-ismeret 2. A piacgazdaság intézményei és kultúrája. Bp. 2011. ELTE Társadalomtudományi Kar - Társadalomkutatások Módszertana Tanszék (Jelenkutató Alapítvány)

 • Juszt László: Magánbeszélgetések. 2001. Fanny Aka, Budapest, 259 p.

 • Kálnoky László: Összegyűjtött prózai írások
  Petőfi Irodalmi Múzeum (Készült a DIA szerkesztőségében, 2015), Budapest
  Összeállította: Ferencz Győző

  A Tartalom ikonra kattintva elolvashatja az Eörsire vonatkozó részleteket.

 • Kardos András: A véletlen tekintet
  ESSZÉK, KRITIKÁK
  Gond-Cura Alapítvány, Budapest, 2004. 591 oldal
  Sorozatcím: Cura Metaphysicae
  ISBN: 963-216-560-8

  Eörsi István: Történetek egy hideg faházban 181. oldalon

  A TARTALOM ikonra kattintva megtekintheti a kötet fülszövegét és tartalomjegyzékét.

 • Kemény Gábor: A nyelvtől a stílusig. Válogatott tanulmányok, cikkek. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 100.

  Bp. 2010. Tinta Könyvkiadó, 464 p.

A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.