EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Eörsi Istvánról szóló kötetrészek

 • Napról napra 1956 sajtója. Október 23.-November 4. Válogatás

  Debrecen, 1989. Kolonel, 509 p.
  (Részlet.)

 • Navracsics Judit - Lengyel Zsolt: Lexikai folyamatok egy- és kétnyelvű közegben. Pszicholingvisztikai tanulmányok II. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 121.)

  Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2011. 196 p
  (Részlet. Ginsberg-fordítások.)

 • Nemes Nagy ágnes: Az élők mértana I–II. Prózai írások. (Szerk., utószó: Honti Mária)


  Bp. 2004. Osiris.

  (Részlet. Eörsi interjúja Lukács Györggyel.)

 • Nóvé Béla: Tény/Soros. A Soros Alapítvány első tíz éve 1984-1994

  Balassi Kiadó, Budapest, 1999. 605 p.

  (Teljes kötet)

 • Ómolnár Miklós: Tizenkét nap, amely...
  1956. október 23 - november 4. - események, emlékek, dokumentumok

  Szabad Tér Kiadó, 1989. Budapest, 562 oldal
  ISBN: 9637810013

  281. oldal - Eörsi István: Hát ilyenek is tudunk lenni mi?

  (Vers)

 • Pályi András: A kerület órái
  Történetek, tárcák, esetek

  Kalligram, Pozsony, 2007. 448 oldal
  ISBN: 8071498858

  A kötet Eörsi Istvánra vonatkozó részleteit elolvashatja a Megnyitás ikonra kattintva.

 • Pályi András: Képzelet és kánon
  Esszék, kritikák
  Kalligram Könyv- és Lapkiadó Kft., Pozsony, 2002. 528 oldal
  ISBN: 80-7149-502-6

  A kötet tartalomjegyzéke a Megnyitás szövegdobozra kattintva megtekinthető.


  Az Eörsi Istvánról szóló kötetrészek:

  • 170-173. oldal
  • 177. oldal
  • 479. oldal


 • Rába György: Babits Mihály költészete 1903–1920.

  Bp. 1981. Szépirodalmi, 665 p.
  (Részlet. Eörsi véleménye Babits és Ady vitájáról.
  Előzmény: /Eörsi István/Cikkeknél vannak
  Élet és Irodalom, 1976.02.28.Eörsi István: Dokumentumgyűjtemény
  Élet és Irodalom, 1976.04.03. Melczer Tibor; Eörsi István: Ledorongolás)

 • Radnóti Sándor: Az Egy és a Sok
  Jelenkor Kiadó, Pécs, 2010. 332. oldal
  ISBN: 978-963-676-477-7

  A kötet fülszövege és tartalomjegyzéke.


  Részlet a tartalomból:

  • Nagy valaki (Eörsi István halálára) 31

 • Radnóti Zsuzsa: Lázadó dramaturgiák. Drámaíróportrék


  Palatinus, Budapest, 2003. 103-120. oldal

  (Részlet. Példázat az eszmék hiábavalóságáról. A két Széchenyi - illúziók, illúziótlanság. Eszmék alkonya. Kudarcos értelmiségi életutak.)

 • Rainer M. János: Az író helye. Viták a magyar irodalmi sajtóban 1953-1956.

  Bp. 1990. Magvető, /Sorozatcím: Gyorsuló idő/ 415 p.
  (Részlet. A politizáló költészetről. A Csillag szerkesztősége és Lukács György. Eörsi az Írószövetség megbízottja
  a Nagy-budapesti Központi Munkástanácsban.)

 • Reményi József Tamás - Tarján Tamás: Ciróka-maróka. Irodalmi paródiák

  Bp. 1995. Ferenczy Könyvkiadó, 163 p.
  (Részlet. A százéves Eörsi István köszöntése 2031-ben. Eörsi István: Születésnapomra; Dedósvers c. versei.)

 • Rendszerváltások kortársa és kutatója. Tanulmánykötet Izsák Lajos 70. születésnapjára (Szerkesztők: Feitl István, Sipos Balázs, Varga Zsuzsanna; főszerkesztő: Erdődy Gábor)

  ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2013. 557 p.
  (Részlet. Politikai okokból indított eljárások hallgatók ellen 1951 és 1956 között. Idézetek Eörsi esszéje alapján.)

 • Schlosser, Christine: Zwei Jahrzehnte Ungarische Literatur in Deutscher Übersetzung 1988-2008. Eine Kommentierte Bibliografie. Zusammengestellt von Christine Schlosser.

  Bp. 2009. Magyar Könyv Alapítvány, 160 p.

 • Solt Ottilia: Méltóságot mindenkinek. Összegyűjtött írások I-II.

  Beszélő Politikai és Kulturális Folyóirat, Budapest, 1998. 1108 p.

 • Somlyó György: Példák és feladatok. Tanulmányok.

  Bp. 1951. Művelt Nép, 144 p
  (Részlet.)

 • Spiró György: Kanásztánc. Válogatott esszék, vallomások, publicisztikák

  Bp. 1992. Ab Ovo, 198 p.
  (Részlet. A kaposvári Csiky Gergely Színháznál töltött évekről - itt írta a Jövevény c. regényét.)

 • Spiró György: T-boy


  Bp. 1994. Ab Ovo.

  (Részlet. RÉMNOVELLáK. Egy nagy vitát kiváltó javaslatról, hogy rendezzék a futballmeccseket vérre. "Eörsi István sorozatot indított a Kritikában, a Beszélőben és a Magyar Hírlapban "Én már 56-ban megmondtam, Gombrowicz csak 58-ban címmel.")

 • Standeisky Éva: Az írók és a hatalom. 1956 - 1963 (Második, javított kiadás)

  Bp. 1996. 1956-os Intézet, 481 p.
  (Déry Tibor Felet c. könyvének vitájában Zelk, Eörsi és Benjámin ellentmondtak Révainak. Az `56-os forradalom alatt született versek. Az intervenció utáni illegális lapok. Írószövetségen kívüli fellépések - Központi Munkástanács - asszonytüntetés. Találkozó India moszkvai nagykövetével. Letartóztatások. Írószövetségi taggyűlés az ellenállás időszakában. Imre Katalin Eörsi Ütni az ördögöt c. kötete megjelenése ellen írt cikket, sőt Kádár is felszólalt ellene a Parlamentben, Révai pedig pártértekezleten támadta. A külföldi lapok beszámolói, mentőakciói. Az ENSZ-jelentés elleni tiltakozókampány. Eörsi Emlékezés a régi szép időkre c. könyvében az aláírókról, véleményéről. Eörsi pere. A "kis íróper". Szabadulás utáni elhelyezkedési lehetőségek.
  Előzmény: /Megtalálhatók a honlapon a Cikkeknél./
  Élet és Irodalom, 1957.04.12.Imre Katalin: Ütni az eördögöt
  Magyar Hírlap, 1991.10.22. V. Bálint Éva: "A kollektív amnézia fátyla"
  Magyar Hírlap, 1991.10.24. Kenedi János: Októberi rémálom
  Magyar Hírlap, 1991.10.25. Eörsi István: Mit állít Kenedi János?
  Népszabadság, 1993.01.30. Eörsi István: Megszólal a bűnös
  Mozgó Világ, 1996.03. Révész Sándor: Illyés /és Aczél/.)

 • Standeisky Éva: Gúzsba kötve. A kulturális elit és a hatalom.

  1956-os Intézet - állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Budapest, 2005. 450 p.
  (Részetek)

 • Surányi László: Megszólít vagy elvarázsol? A zene szelleméről

  Budapest, 2008. Typotex Kft. /Claves ad Musicam sorozat/

 • Szőnyei Tamás: Titkos írás 1-2. - állambiztonsági szolgálat és irodalmi élet 1956-1990. Budapest, 2012. Noran Kiadó,  2248 oldal (Részlet)

 • Szűcs Katalin Ágnes: Rendszerváltás a színházban
  Balassi Kiadó, Bp. 2017. 200 oldal
  ISBN 978-963-506-995-8

  TARTALOM 

  BEVEZETÉS.............................................................................................................................7 

  1. TERMINOLÓGIAI KÉRDÉSEK 

  Történetiség..................................................................................................................... 11 

  Művészet és megismerés...................................................................................................13 

  Alkotás és befogadás mint társadalmi (közösségi) aktus............................................21 

  Politikai dimenzió..............................................................................................................22 

  Egyidejűség..........................................................................................................................27 

  Emlékezet............................................................................................................................31 

  Esztétikai érték...................................................................................................................33 

  2. MÓDSZERTANI KÉRDÉSEK 

  Források..............................................................................................................................37 

  A kritika mint forrás..........................................................................................................38 

  3. A RENDSZERVÁLTÁS MINT AZ ESZTÉTIKUM RÉSZE 

  A téma megjelenésének előzményei és folyamata..........................................................41 

  A rendszerváltás pillanata, az 1989/90-es és az 1990/91-es évad...............................31 

  Az 1991/1992-es évad, és ami belőle kiolvasható..........................................................78 

  Az 1992/1993-as évad......................................................................................................102 

  4. SZÍNHÁZI STRUKTÚRA A RENDSZERVÁLTÁS UTÁN 

  A színházi struktúra fogalomköre és vizsgálatának aspektusai..................................115 

  Az örökség........................................................................................................................116 

  Vita a színházi struktúráról a 80-as évek közepén.......................................................119 

  Várakozások, aggodalmak...............................................................................................125 

  A színház társadalmi szerepének változása és következményei.................................126 

  Megszüntetve megőrizni?...............................................................................................130 

  Újabb struktúraviták........................................................................................................148 

  Az igazgatói kinevezések metódusa a rendszerváltás után........................................163 

  A színházi szakma érdekérvényesítő képessége...........................................................183 

  A 2008-as Előadóművészed törvény és 2011-es módosítása......................................187 

  EPILÓGUS............................................................................................................................193 

  FELHASZNÁLT IRODALOM.......................................................................................195 

  A szerző témához kapcsolódó írásai.............................................................................199


 • Tabajdi Gábor - Ungváry Krisztián: Elhallgatott múlt. A pártállam és a belügy. A politikai rendőrség működése Magyarországon 1956 - 1990

  Bp, 2008. 1956-os Intézet - Corvina, 515 p.
  (Részlet. A belső ellenség elleni határozatok. Eörsi "Egy gyanakvónak" című verse, melyet 1955-ben írt Hollós Ervinről, neki dedikálva. A vers akkor jelent meg az Ütni az ördögöt c. kötetében, mikor Eörsi börtönben ült, Hollós pedig alezredes volt... Eörsi emlékei Hollósról. 1980-81: a Hétfői Szabadegyetem látogatásának következményei. Az ellenőrzöttek között Eörsi "Kopasz" fedőnévvel.

  Előzmény:
  Élet és Irodalom, 2001.01.19. Eörsi István: Igaz mértékkel /A honlapon Eörsi István/cikkeknél található.)

A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.