EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Eörsi Istvánról szóló kötetrészek

 • Horváth József: A tábornok vallomása
  MEZTELENÜL A DUNA-GATE ÜGYBEN

  Pallas Lap- és Könyvkiadó-PALLWEST, Budapest, 1990. 350 oldal
  ISBN: 963-272-337-6

  A Szamizdatvirágzás avagy így legyeskedtünk a demokratikus ellenzék körül című fejezetben szó van Eörsi Istvánról is.


  A kötet tartalomjegyzéke a Megnyitás ikonra kattintva elolvasható.

 • Hubay Miklós: Napló nélkülem


  Napló nélkülem. (Karcolatok, naplójegyzetek.) Bp. 1978. Szépirodalmi, 437 p.

  (Részlet. Egy Eörsi-versidézet a csótányokról.)

 • Illés Lajos: Az Új Írás hőskora. Irodalmi történetek, emlékezések. Hét Krajcár Könyvkiadó, Budapest, 2002. 157 p.


  (Részletek. Eörsi írásai csak 1962-től jelenhettek meg névvel aláírva, előtte csak szignóval. Veres Péter véleménye a Settembrini szelleme? c. kritikai jegyzetről, mely "r - s" szignóval jelent meg. /Eörsi szignója volt./ Eörsi első publikációi az Új Írásban. Eörsi Ezerkilencszázhatvanegy c. esszéje. A fridzsiderszocializmusról Pándi Pál és Váci Mihály cikke kapcsán. Eörsi elismerése Benjámin László Vérző szászlók c. verséről.)

 • Illyés Gyula: Atlantisz sorsára jutottunk – Naplójegyzetek 1956–1957

  Szerkesztette: Illyés Mária és Horváth István

  Sorozatcím: Magyar Szemle Könyvei

  ISBN: 978-615-5227-10-3


  A részletek Illyés Gyula: Atlantisz sorsára jutottunk – Naplójegyzetek 1956–1957. című könyvéből, az 1957. Január 31. Csütörtök-i naplóbejegyzésből valók. 

  Budapest, 2016, Magyar Szemle Alapítvány – Magyar Művészeti Akadémia, 264 p.
 • Illyés Gyula: Naplójegyzetek /1961–1972/


  Naplójegyzetek 1961–1972. Válogatta, szerkesztette, sajtó alá rendezte: Illyés Gyuláné. Felelős szerk.: Domokos Mátyás. Kötetterv: Ginács László. Bp. 1989. Szépirodalmi, 420 p.

  (Részlet. Egy este Lukács Györgynél - 1971.)

 • Illyés Gyula: Naplójegyzetek /1977–1978/


  Naplójegyzetek 1977–1978. Válogatta, szerkesztette, sajtó alá rendezte: Illyés Gyuláné, Illyés Mária. Felelős szerk.: Domokos Mátyás. Kötetterv: Ginács László. Bp. 1992. Szépirodalmi, 451 p.

  (Részlet. Nagy Imréné temetése. Eörsi nyílt levele Pozsgay ellen.)

 • Illyés Gyula: Naplójegyzetek /1979–1980/


  Naplójegyzetek 1979–1980. Válogatta, szerkesztette, sajtó alá rendezte: Illyés Gyuláné, Illyés Mária. Felelős szerk.: Domokos Mátyás. Ginács László sorozatterve alapján. Bp. 1994. Századvég, 308 p.

  (Részlet. A "fölmelegedő urbánus harci kedvről" és "Eörsi farkas-sötétségű szempontjáról".

  Reagálás: Mozgó Világ, 1996.04. Révész Sándor: Illyés (és Aczél) II. rész - Lásd: honlapon/Eörsi István/Cikkek.)

 • Írók lázadása (Alcím: 1956-os írószövetségi jegyzőkönyvek; Sorozatcím: Irányított irodalom.) Budapest. 1990. MTA Irodalomtudományi Intézete, 451 p.

  (Részlet. Az Írószövetség párt/állami/ irányítása - Eörsi: a viták nem hoztak igazi változást; Horváth Márton kritikája.)

 • Juhász Pál: Társadalom-ismeret 2. A piacgazdaság intézményei és kultúrája. Bp. 2011. ELTE Társadalomtudományi Kar - Társadalomkutatások Módszertana Tanszék (Jelenkutató Alapítvány)

 • Juszt László: Magánbeszélgetések. 2001. Fanny Aka, Budapest, 259 p.

 • Kemény Gábor: A nyelvtől a stílusig. Válogatott tanulmányok, cikkek. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 100.

  Bp. 2010. Tinta Könyvkiadó, 464 p.

 • Kis János: Mi a liberalizmus? Kis János válogatott művei, Kalligram Kiadó, 2014. Pozsony, 695 oldal


  ESSZÉK, TANULMÁNYOK, 1985-2014
 • Kis, Danilo: Anatómiai lecke.


  Bp. 1999. Palatinus, 396.p (Fordítók: Balázs Attila, Radics Viktória, Varga Piroska.)

  (Eörsi István: Danilo és a nemzet - utószó és a kötet hátsó borítója.)

 • Kiss Ferenc: Interferenciák
  Szépirodalmi Könyvkiadó, 1984. Budapest, 414 oldal
  ISBN: 9631524620

  A kötet adatai és tartalomjegyzéke.


  Részlet a Kritika, 1985.01.számában megjelent könyvkritikából (Alföldy Jenő: Kiss Ferenc: Interferenciák):

  „Vitatársai közül Mezei András és Eörsi István áll hozzá kis híján oly közel, mint azok, akikkel már-már »szekértáborba« tömörülni hajlamos: erkölcsi tartásukért, közszolgálataikért vagy akár pusztán civilkurázsinak nevezhető íróiközírói magatartásukért — el nem fogadott és élesen vitatott nézeteik ellenére is — nagy megbecsüléssel szól róluk.”

 • Konrád György: 91–93. Napló és esszék. Bp. 1993. Pesti Szalon, 494 p. = /2. kiadás:/ I–II. /két kötetben./ Bp. 1994. Pesti Szalon

  (Részlet. Az 1985-ben Eörsi lakásán tartott alternatív, ellenzéki szimpóziumról az államok hivatalos kulturális fórumával szemben. "...semmisnek tekintettem a határt a nyilvános és a magánbeszéd között.")

 • Konrád György: Az újjászületés melankóliája. Esszék.


  Bp. 1991. Pátria, 350 p.

  Die Melankolie des Wiedersgeburts. Frankfurt. 1992. Suhrkamp.

  The Melancholy of Rebirth. (Trans.: Michael Heym.) New York. 1995. Harcourt Brace and Jovanovich.

  (Részlet. ESSZÉK, MAGáNBESZÉD AZ 1986–91-ES ÉVEKBEN.)

 • Konrád György: Csodafigurák. Arcképek, pillanatfelvételek.


  Bp. 2006. Noran, 288 p.

  (Részlet. PORTRÉK ÉS PILLANATFELVÉTELEK. Adam Michnik - az Írószövetség 1981. decemberi közgyűlése. Eörsi István halálára.)

 • Konrád György: Vendégkönyv. Tűnődések a szabadságról/Naplóregény. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2013. 771 p.


  (Az Írószövetség 1981. decemberi közgyűlése. Eörsi: "Nem én megyek fejjel a falnak, a fal jön nekem.")

 • Kőszeg Ferenc: K. történetei

  Részlet. Ungvári Tamás Eörsit irigyelte merészségéért, és nem érti, hogyan úszhatta meg. Egy szamizdat-kötet (Feketében) létrejöttének körülményei - a SZETA támogatottjainak javára felkért írók részvételével. Nemes Nagy Ágnes, Csoóri Sándor, Csurka István (ő 1000 Ft-ot küldött) és Vas István elutasította; indokaik. 38 író adott írást, köztük Eörsi István is.

  Magvető Kiadó, 2009. Bp. 376 p.
 • Kőszeg Ferenc: múltunk VÉGE

  Elkésett vita Eörsi Istvánnal - 233. oldal

  Kalligram Kiadó, 2011. Pozsony, 461 oldal
 • Krokovay Zsolt: Médiaetika. A szólásszabadság és a polgárjogok

  L`Harmattan Kiadó, Budapest, 2003. 271 p.
  (Részlet. A cenzúráról.)

 • Kuczka Péter: Majakovszkij. Tanulmány versillusztrációkkal.


  Bp. 1953. Művelt Nép, 84 p.

  (Útmutató a városi és falusi előadóknak.)

 • Kukorelly Endre: Rom. A Komonizmus története (Második, javított, bővített kiadás)

  Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 2006
  (Részletek.)

 • Kuncze Gábor: Várjuk ki a végét…
  Beszélgetés Mihancsik Zsófiával

  Kossuth Kiadó, Budapest, 2020. 267 oldal
  ISBN: 978-963-544-116-7
  Megjegyzés: Néhány fekete-fehér fotóval.

  Kuncze közismert humorával elevenít fel számos történetet az elmúlt harminc évből, miközben kitér a jelen visszásságaira is, elemzi-értékeli pártja tevékenységét, sorsát, azoknak a miniszterelnököknek a munkáját és személyiségét, akikkel együtt dolgozott, illetve a rendszerváltás nagy- és kisszerűségét.

A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.